KONTAKT CZ/EN

Projekty

Tým působí v dané oblasti více než dvacet let, během nichž se podílel na řešení mnoha vědeckých a aplikačních projektů.

Řešené úlohy v současnosti

 • Výzkumný projekt s názvem "NOTES Nonlinear Estimation Framework for Optimized Target Tracking, Estimation, and Self-assessment."
   Cíle řešení: Navrhnout jednotný koncept a přístupy pro efektivní monitorování důvěryhodnosti odhadů lokálních a globálních filtrů, navrhnout metodologie pro adaptaci struktury filtrů na základě míry důvěryhodnosti s cílem zachovat kvalitu odhadu při udržování co nejnižších výpočetních nároků a implementovat navržené algoritmy a metodologie pro monitorování důvěryhodnosti v toolboxu pro nelineární estimaci NEF (http://nft.kky.zcu.cz/nef/).
   Účastníci: Fakulta aplikovaných věd (Západočeská univerzita v Plzni)
   Poskytovatel: Air Force Office for Scientific Research
   Doba řešení: 2016-2019
   Kontakt: doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.
 • Centrum kompetence s názvem "Pokročilé senzory a metody zpracování dat ze senzorů" pro Technologickou agenturu ČR.
   Cíle řešení: Centrum kompetence Pokročilých senzorů je sdružením českých výrobců senzorů a senzorových systémů a výzkumných institucí. Centrum vyvine pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat pro široké spektrum průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují pokročilé senzory a metody pro navigaci v oblasti letectví a kosmonautiky i na železnici a senzory pro monitorování strukturního stavu budov. Cílem centra je vyvíjet pokročilá senzorová řešení až po úroveň funkčních vzorků.
   Aplikace zahrnují například navigaci v letectví a na železnici a senzorové technologie pro monitorování zdraví budov.
   Účastníci: Fakulta aplikovaných věd (Západočeská univerzita v Plzni), Fakulta elektrotechnická (ČVUT v Praze), Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT Brno), AŽD Praha, s.r.o., Honeywell International s.r.o., LESIKAR, a.s., SAFIBRA, s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s.
   Poskytovatel: TAČR - Centrum Kompetence TE02000202
   Doba řešení: 2014-2019
   Kontakt: Ing. Ladislav Král, Ph.D.
 • Projekt základního výzkumu s názvem "Kooperativní přístupy k návrhu nelineárních filtrů" pro Grantovou agenturu ČR.
   Cíle řešení: Projekt je věnován rozvoji metod odhadu stavu nelineárních stochastických dynamických systémů diskrétních v čase. Důraz je kladen zejména na návrh koncepčně nového přístupu k nelineární filtraci založeného na využití komplementárních vlastností různých nelineárních filtrů. V projektu budou analyzovány čtyři principiálně odlišné typy možné spolupráce lokálních filtrů (integrace, monitorování, spojování a zpětná vazba) a navrženy příslušné algoritmy. Současné uvažování více typů spolupráce povede k různým implementacím kooperativního globálního filtru. V porovnání se standardními filtry bude kooperativní globální filtr poskytovat lepší odhady stavu z hlediska přesnosti, důvěryhodnosti i integrity.
   Účastníci: Fakulta aplikovaných věd (Západočeská univerzita v Plzni), Institute for Anthropomatics and Robotics, Intelligent Sensor-Actuator-Systems (ISAS) Karlsruhe Institute of Technology
   Poskytovatel: GAČR, GA16-19999J
   Doba řešení: 2016-2018
   Kontakt: Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
 • Projekt aplikovaného výzkumu výzvy H2020-Galileo-2015-1 "STARS - Satellite Technology for Advanced Railway Signalling".
   Cíle řešení: Projekt je zaměřen na přípravu, realizaci a vyhodnocení GNSS měřící kampaně. Cílem je získat data z GNSS přijímačů a dalších senzorů na vybraných tratí na území Evropy, které umožní stanovit klíčové parametry a dosažitelné spolehlivost, dostupnost a bezpečnost v prostředí železničního provozu.
   Účastníci: Fakulta aplikovaných věd (Západočeská univerzita v Plzni)
   Poskytovatel: Evropská Komise
   Doba řešení: 2016-2018
   Kontakt: Ing. Ivo Punčochář, Ph.D.
 • Projekt základního výzkumu s názvem "Adaptivní přístupy k odhadu stavu nelineárních stochastických systémů" pro Grantovou agenturu ČR.
   Cíle řešení: Projekt se zabývá adaptivními přístupy k odhadování stavu nelineárních diskrétních stochastických systémů. Důraz bude kladen na návrh adaptivních nelineárních filtrů, které se přizpůsobují aktuální situaci dané pracovním bodem monitorovaného systému, mírou nelinearity funkcí v modelu systému a chybou odhadu, s cílem zvýšení kvality odhadu. Budou adaptovány jak návrhové parametry, tak i struktura filtrů, která bude přecházet od struktury lokálních filtrů vhodných pro oblasti s malou nelinearitou ke struktuře výpočetně náročných globálních filtrů, které lze použít v oblastech s vysokou nelinearitou. Adaptační přístup bude základem pro vývoj nové generace filtrů zajišťujících požadovanou kvalitu odhadu oproti stávajícím neadaptivním přístupům k filtraci, kde kvalita odhadu může silně kolísat. Při návrhu technik adaptace budou respektována kritéria specifická pro aplikace jako je např. sledování polohy, či zpracování signálů. Dále budou vyvíjeny adaptační techniky zohledňující využití odhadu stavu v úlohách jako je rozhodování, identifikace či detekce stavu.
   Účastníci: Fakulta aplikovaných věd (Západočeská univerzita v Plzni)
   Poskytovatel: GAČR, GA15-12068S
   Doba řešení: 2015-2017
   Kontakt: Doc. Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

Tým zároveň vyvíjí komplexní programový balík, který implementuje většinu algoritmů odhadu stavu. Balík umožňuje popsat celý problém odhadu, tedy samotný generátor dat, jeho model a metodu odhadu. Na základě získaných výsledků pak umí poskytnout komplexní ohodnocení kvality odhadu včetně porovnání výkonnosti jednotlivých metod.

Minulé projekty

Konzervativní fúze v systémech odhadu propojených v síti
Poskytovatel: GAČR, P103/13-07058J
Doba řešení: 2013-2015
Referenční systém polohy letadla
Poskytovatel: TAČR, TA03030674
Doba řešení: 2013-2015
Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje
Poskytovatel: projekt VaVPI CZ.1.05/3.1.00/14.0298
Doba řešení: 2014-2015
Odhad stavu dynamických stochastických systémů
Poskytovatel: GAČR GAP103/11/1353
Doba řešení: 2011-2013
Data, algoritmy, rozhodování -Výzkumné centrum DAR
Poskytovatel: MŠMT 1M0572
Doba řešení: 2005-2011
Spočitatelné aproximace duálních strategií řízení
Poskytovatel: GAČR GA102/08/0442
Doba řešení: 2008-2010
Teoretické základy pro integrované řízení a optimalizaci technologických procesů
Poskytovatel: GAČR GA102/05/2075
Doba řešení: 2005-2007
Rozvoj teorie systémů a její aplikace v řízení, inteligentním rozhodování a komunikaci
Poskytovatel: MŠMT, MSM 2352 00004
Doba řešení: 1999-2004
Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů
Poskytovatel: GAČR GA102/01/0021
Doba řešení: 2001-2003
Centrum pro výzkum kybernetických systémů
Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 1997-2000
Identifikace nestacionárních systémů
Poskytovatel: GAČR, GA102/97/0466
Doba řešení: 1997-1999
Efektivní metody pro nelineární odhad parametrů časově proměnných systémů
Poskytovatel: GAČR, GA102/94/0314
Doba řešení: 1994-1996